Windpark De Veenwieken is een initiatief van De Wieken en Raedthuys Windenergie. Wij werken samen aan een plan voor de plaatsing van 10 windmolens tussen Ommen, Dedemsvaart en Hardenberg.

  • Windpark De Veenwieken
  • Windpark De Veenwieken
In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (ook wel afgekort tot NRD) staat uitgebreid beschreven welke specifieke milieueffecten die de ontwikkeling van het windpark met zich mee kan brengen in de…
Een bestemmingsplan en een inpassingsplan zijn in principe hetzelfde. Een bestemmingsplan is een ruimtelijk plan van een gemeente en een provinciaal inpassingsplan een ruimtelijk plan van de provincie. In deze…
Het milieueffectrapport en de voorontwerpen bestemmingsplan en inpassingsplan hebben ter inzage gelegen (25 november 2015 tot en met 5 januari 2016). De reacties op de voorontwerpen zijn beantwoord in de zienswijzennota…
Om de windturbines te kunnen realiseren, dient een ruimtelijk plan te worden vastgesteld. Als de gemeente dit doet, gaat het om een bestemmingsplan. Dit is de situatie voor de windmolens…
MER staat voor Milieueffectrapportage. In het MER worden de alternatieven en uitgevoerde onderzoeken beschreven en worden de milieueffecten van de alternatieven met elkaar vergeleken. Het MER is een bijlage bij…
M.e.r. staat voor milieueffectrapportage. In de m.e.r.-procedure worden de milieugevolgen van het initiatief in een milieueffectrapport (ook wel afgekort tot het MER) in beeld gebracht zodat deze kunnen worden meegenomen…
In de vastgestelde notitie reikwijdte en detailniveau is aangeven welke varianten worden onderzocht in het MER. De volgende tabel geeft de varianten weer: Op 11 november 2015 is in Provinciale…
Het maken van bezwaar tegen een windpark wordt niet gehinderd bij het participeren in een windpark. Het criterium voor bezwaar, beroep en hoger beroep is het hebben van een belang.…
De provincie Overijssel heeft in 2001 een verkenning laten uitvoeren naar mogelijke locaties voor windmolens in Noordoost Overijssel. Het gebied van windpark De Veenwieken is gelegen in één van deze…
De start van de procedures worden tijdig aangekondigd op de gemeentelijke informatiepagina, de gemeentelijke website, de Staatscourant en het lokale weekblad.