Windpark De Veenwieken is een initiatief van De Wieken en Raedthuys Windenergie. Wij werken samen aan een plan voor de plaatsing van 10 windmolens tussen Ommen, Dedemsvaart en Hardenberg.

  • Windpark De Veenwieken
  • Windpark De Veenwieken

Hoe verloopt de procedure voor deze besluitvorming?

Het milieueffectrapport en de voorontwerpen bestemmingsplan en inpassingsplan hebben ter inzage gelegen (25 november 2015 tot en met 5 januari 2016). De reacties op de voorontwerpen zijn beantwoord in de zienswijzennota en worden meegenomen in het ontwerp bestemmingsplan en ontwerp inpassingsplan. Deze gingen ook weer voor zes weken ter inzage. Tegelijkertijd werden dan de ontwerpbesluiten voor de relevante vergunningen (met name de omgevingsvergunning) ter inzage gelegd. Op ontwerpbesluiten konden zienswijzen worden ingediend. Het MER werd tevens bij de ontwerpbesluiten ter inzage gelegd. Naar aanleiding van de zienswijzen op de ontwerpbesluiten werden de definitieve besluiten opgesteld en ter besluitvorming voorgelegd aan respectievelijk de gemeenteraad en provinciale staten voor bestemmingsplan en inpassingsplan en het college van B&W en Gedeputeerde Staten voor de omgevingsvergunningen. Bij het vaststellen van de besluiten werden de zienswijzen betrokken. De definitieve besluiten werden ter inzage gelegd en hier kon beroep tegen worden ingesteld. Beroepen werden behandeld door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De start van de procedures is tijdig aangekondigd op de gemeentelijke informatiepagina, de gemeentelijke website, de Staatscourant en het lokale weekblad. Op 20 december 2017 verklaarde de Raad van Staten de ingestelde beroepen ongegrond. Daarmee zijn het bestemmingsplan, inpassingsplan en de vergunningen onherroepelijk. De bouw van het windpark is begin 2019 begonnen en is volgens de huidige planning eind 2019 afgerond.