Windpark De Veenwieken is een initiatief van De Wieken en Raedthuys Windenergie. Wij werken samen aan een plan voor de plaatsing van 10 windmolens tussen Ommen, Dedemsvaart en Hardenberg.

  • Windpark De Veenwieken
  • Windpark De Veenwieken

Waar staan we nu

Overeenkomsten
Op 4 maart 2015 hebben de gemeente Hardenberg, provincie Overijssel en de initiatiefnemers overeenkomsten afgesloten inzake de ontwikkeling van windpark De Veenwieken. Daarin is onder andere geregeld welke kosten de initiatiefnemers voor hun rekening nemen, welke bijdrage aan het gebiedsfonds wordt afgedragen, is een bankgarantie vastgelegd en is vastgelegd dat de windturbines na beëindiging van de exploitatie worden gesloopt.

 

Bestemmingsplan en inpassingsplan
Het voorontwerp bestemmingsplan (gemeenteniveau) en inpassingsplan (provinciaal niveau) hebben samen met het milieueffectrapport (MER) ter inzage gelegen. De ingebrachte zienswijzen zijn beantwoord in de zienswijzennota. Naar aanleiding van de zienswijzen zijn de voorontwerpen aangepast naar een ontwerp. Vervolgens werden het milieueffectrapport, het ontwerp bestemmingsplan en ontwerp inpassingsplan samen met de ontwerpvergunning weer ter inzage gelegd. Dit was in 2016.

 

Omgevingsvergunningen
Op 19 april 2016 hebben De Wieken en Raedthuys Pure Energie de aanvragen ingediend voor de omgevingsvergunningen voor windpark De Veenwieken. Het gaat om een vergunningaanvraag voor het windturbinetype Enercon E103 EP2. De ashoogte is 98,4 meter en de bladen zijn 51,5 meter lang. Daarmee blijft de tiphoogte binnen de gestelde afmetingen van 149,99 meter die provincie Overijssel en gemeente Hardenberg als voorwaarde hebben aangegeven.
Het gaat om twee vergunningen van totaal 10 windturbines: een vergunning voor 4 windturbines is aangevraagd door Pure Energie bij de provincie Overijssel en een vergunning voor 6 windturbines is aangevraagd door De Wieken bij de gemeente Hardenberg. Ook is er een ontheffingsaanvraag ingediend bij RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) in het kader van de flora- & faunawet.

 

Ter inzage
Vanaf donderdag 9 juni lagen het ontwerpbestemmingsplan, ontwerp inpassingsplan, milieu-effectrapport en beide ontwerp-omgevingsvergunningen (één voor De Wieken en één voor Pure Energie) voor 6 weken ter inzage (tot en met woensdag 20 juli 2016).

 

Positief besluit en moties
Op 26 september 2016 nam de gemeente Hardenberg een positief besluit over het gemeentelijke bestemmingsplan voor de tien windmolens en op 28 september deed de provincie Overijssel hetzelfde. Tevens hebben beide overheden op 29 september de omgevingsvergunningen verleend. Tijdens de vergaderingen zijn er moties aangenomen. Hiermee is vastgelegd dat er samen met de bewoners van het gebied wordt gekeken naar een passende bestemming voor het geld. Hierover zijn in het najaar van 2016 gesprekken gevoerd en inmiddels werken vijf Plaatselijke Belangen samen aan een plan hiervoor. Ook wordt er een waarborgcommissie in het leven geroepen die tijdens en na de bouw de leefbaarheid van de woonomgeving in de gaten houdt.

 

Uitspraak Raad van State
De besluiten van de gemeente en provincie zijn vervolgens ter inzage gelegd. Tegen deze besluiten zijn vijf beroepen ingesteld bij de Raad van State. Dit zijn beroepen tegen het gemeentelijke bestemmingsplan, het provinciale inpassingsplan en de verleende omgevingsvergunningen. De gemeente Hardenberg en provincie Overijssel hebben in reactie hierop een verweerschrift gemaakt. Op 27 september 2017 was er een zitting bij de Raad van State naar aanleiding van de ingediende beroepschriften. Vertegenwoordigers van de provincie, gemeente, initiatiefnemers en enkele indieners van de beroepschriften waren hierbij aanwezig. Zij konden hun standpunt naar voren brengen en vragen van de staasraden (de rechters) beantwoorden. Tijdens de zitting is één beroepschrift niet-ontvankelijk verklaard.
Op 20 december 2017 deed de Raad van State uitspraak en verklaarde de ingediende beroepen ongegrond. Daarmee zijn het inpassingsplan, bestemmingsplan en de vergunningen onherroepelijk en mag het windpark worden gebouwd. 

 

Inloopavond en nieuwsbrief (juni 2018)
Op 26 juni 2018 is een inloopavond gehouden over de bouw van het windpark. Meer daarover leest u hier bij 'Nieuws' en hier in de nieuwsbrief van juni 2018.

 

Bouw windpark is begonnen
In januari 2019 is de bouw van het windpark begonnen. Meer over de huidige stand van zaken daarover leest u bij 'Nieuws'.

 

Klik hier om het tijdschema te downloaden van de stappen die nog gezet moeten worden om het windpark te realiseren.