Windpark De Veenwieken is een initiatief van De Wieken en Raedthuys Windenergie. Wij werken samen aan een plan voor de plaatsing van 10 windmolens tussen Ommen, Dedemsvaart en Hardenberg.

  • Windpark De Veenwieken
  • Windpark De Veenwieken

Welke stappen nog te zetten

Het milieueffectrapport en de voorontwerpen bestemmingsplan en inpassingsplan hebben ter inzage gelegen (25 november 2015 tot en met 5 januari 2016). 

 

Ontwerp

Vanaf donderdag 9 juni 2016 lagen het ontwerpbestemmingsplan, ontwerp inpassingsplan, milieu-effectrapport en beide ontwerp-omgevingsvergunningen (één voor De Wieken en één voor Pure Energie) voor 6 weken ter inzage (tot en met woensdag 20 juli). Op ontwerpbesluiten konden zienswijzen worden ingediend. Op de site van gemeente Hardenberg en op de site van provincie Overijssel kunt u lezen hoe u dat kunt doen. 

 
Definitieve besluiten
Naar aanleiding van de zienswijzen zijn de definitieve besluiten opgesteld en ter besluitvorming voorgelegd aan respectievelijk de gemeenteraad en provinciale staten voor bestemmingsplan en inpassingsplan en het college van B&W en Gedeputeerde Staten voor de omgevingsvergunningen. Dit gebeurde eind september 2016. Bij het vaststellen van de besluiten zijn de zienswijzen betrokken. De definitieve besluiten zijn ter inzage gelegd en hier kon beroep tegen worden ingesteld. Beroepen worden behandeld door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Beroep bij de Raad van State

Er zijn vijf beroepen ingesteld bij de Raad van State. Dit zijn beroepen tegen het gemeentelijke bestemmingsplan, het provinciale inpassingsplan en de verleende omgevingsvergunningen. De gemeente Hardenberg en provincie Overijssel hebben in reactie hierop een verweerschrift gemaakt. Op 27 september 2017 was er een zitting bij de Raad van State naar aanleiding van de ingediende beroepschriften. Vertegenwoordigers van de provincie, gemeente, initiatiefnemers en enkele indieners van de beroepschriften waren hierbij aanwezig. Zij konden hun standpunt naar voren brengen en vragen van de staasraden (de rechters) beantwoorden. Tijdens de zitting is één van de beroepschriften ongegrond verklaard. 
Op 20 december 2017 deed de Raad van State uitspraak en verklaarde de ingediende beroepen ongegrond. Daarmee zijn het inpassingsplan, bestemmingsplan en de vergunningen onherroepelijk en mag het windpark worden gebouwd. 

 

Bouw van het windpark

De bouw van het windpark is in januari 2019 begonnen. De planning is dat de windmolens eind 2019 gereed zijn. Meer over de actuele stand van zaken omtrent de bouw leest u bij 'Nieuws'

 

Financiële participatie en waarborgcommissie

Bij het vaststellen van het bestemmingsplan en inpassingsplan zijn er moties aangenomen waarin is vastgelegd dat er samen met de bewoners van het gebied wordt gekeken naar een passende bestemming voor het geld dat beschikbaar komt vanuit het windpark. Ook is een waarborgcommissie opgericht die tijdens en na de bouw de leefbaarheid in de gaten houdt. Aan beide onderdelen wordt nu gewerkt door vijf Plaatselijke Belangen, de gemeente Hardenberg, provincie Overijssel, De Wieken en Pure Energie.  

Lees meer over de actuele stand van zaken en de planning in de nieuwsbrief van juni 2018.